Jun 19

Tags:

แอบติดตามดูการเข้ามาเยี่ยมเยียนของ bot วันนี้ ตกใจเล็กน้อย google bot เข้ามาแทบจะทุกวินาที ถ้าแบบนี้โฮสธรรมดามีปัญหาแน่เลย ดีว่า upgrade vps เรียบร้อย ก็เลยนั่งมองดูอย่างเดียว ว่าพี่ gle จะเก็บข้อมูลไปเยอะๆ แล้วยอดขายจะกระเตื้องไหม

gator

 • Share/Bookmark

46 Responses to “Google Bot”

 1. Lyme Disease says: |

  Thanks for the tips for this amazing beneficial commentary; this is the type of option that helps to keep me though out the day.I have already been wanting around for the web page just after I over heard about them from a companion and was delighted when I was capable of uncover it following researching for some time. Being a enthusiastic blogger, I’m happy to see others taking initiative and donating to your neighborhood. I just wished to opinion to show my understanding for ones submit as it’s highly stimulating, and many writers tend not to get the credit they deserve. I’m confident I’ll be back again and will send a number of my buddies.

 2. sim nam sinh says: |

  Excellent learn cause in my language, there are usually not much good supply like this. I just handed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually purchased me lunch as a result of I discovered it for him smile So let me rephrase that: Thanks fo

 3. sim loc phat says: |

  Have you ever ever thought of adding more movies to your WP weblog posts to maintain the readers more entertained? I imply I just read by the whole article of yours and it was fairly good but since I’m extra of a visible learner, I found that to be more useful we

 4. Backlink Software says: |

  Awesome share! Thank you very much :)

 5. Legos for Girls says: |

  I think youve made some truly interesting points. Not too many people would actually think about this the way you just did. Im really impressed that theres so much about this subject thats been uncovered and you did it so well, with so much class. Good one you, man! Really great stuff here.

 6. wózki dziecięce wielofunkcyjne says: |

  You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

 7. Sirena Blackman says: |

  I just found something useful for bloggers: Over 250 free SEO tools, Free Auto-Approved .EDU & High Authority Backlinks updated daily, Free RSS mix: You can index your sites and backlinks by creating one massive RSS feed from all of your sources, ready for bookmarking and RSS aggregator. Especially, use this code 11C270D85BE3EA48ACC3 (valid till Nov 15th) to utilize the most advanced SEO tactic in the world and save 337.6 USD. All at http://www.dominateSEO.net. Hope this helps you and your readers!

 8. link pyramid says: |

  I used to be searching for crucial information on this subject. The knowledge was necessary as I am about to launch my own portal. Thanks for providing a lacking link in my business. Anyway, in my language, there are usually not much good source like this.

 9. web 2.0 link wheel says: |

  I used to be questioning if you could be all for becoming a guest poster on my blog? and in alternate you would put a hyperlink the put up? Please let me know whenever you get a chance and I will ship you my contact particulars – thanks. Anyway, in my language, there aren’t much good supply like this.

 10. linkwheel software says: |

  Have you ever thought about including somewhat bit extra than just your ideas? I imply, what you say is important and everything. However its obtained no punch, no pop! Maybe if you added a pic or two, a video? You could possibly have such a extra highly effective weblog for those who let people SEE what youre speaking about as a substitute of just studying it. Anyway, in my language, there usually are not much good supply like this.

 11. web 2.0 link wheel creation says: |

  I’ve been trying to Acquire access to this web site for a while. I used to be utilizing IE then after I tried Firefox, it labored just fine? Just wished to deliver this to your attention. That is really good blog. I’ve a bunch myself. I actually admire your design. I know that is off matter but,did you make this design yourself,or buy from somewhere? Anyway, in my language, there should not much good source like this.

 12. linkwheel seo says: |

  I was searching for crucial information on this subject. The information was vital as I am about to launch my very own portal. Thanks for providing a lacking hyperlink in my business. Anyway, in my language, there aren’t much good source like this.

 13. linkwheel says: |

  Great write-up, I’m an enormous believer in commenting on blogs to assist the blog writers know that they’ve added one thing worthwhile to the world wide net! (source roblox-cheats.com). Anyway, in my language, there will not be a lot good supply like this.

 14. mininet says: |

  Please inform me it worked proper? I dont need to sumit it again if i shouldn’t have to! Both the blog glitced out or i’m an idiot, the second choice doesnt shock me lol. thanks for an ideal weblog! Anyway, in my language, there usually are not a lot good supply like this.

 15. senuke says: |

  I’ve to say, I dont know if its the clashing colors or the unhealthy grammar, but this weblog is hideous! I imply, I dont want to sound like a know-it-all or anything, however may you’ve probably put slightly bit extra effort into this subject. Its really attention-grabbing, but you dont symbolize it well in any respect, man. Anyway, in my language, there aren’t much good source like this.

 16. link wheel says: |

  Great write-up, I am an enormous believer in commenting on blogs to help the weblog writers know that they’ve added something worthwhile to the world extensive web! (source roblox-cheats.com). Anyway, in my language, there are usually not much good source like this.

 17. sim taxi says: |

  Hey cool weblog, simply wondering what anti-spam software program you use for comments because i get lots on my blog. Anyway, in my language, there should not a lot good supply like this.

 18. web 2.0 link wheel creation says: |

  Hey cool blog, just wondering what anti-spam software program you use for comments as a result of i get heaps on my blog. Anyway, in my language, there usually are not a lot good source like this.

 19. sim taxi says: |

  Can I make a suggestion? I think youve bought something good here. But what should you added a pair links to a page that backs up what youre saying? Or possibly you would give us one thing to look at, something that would join what youre saying to something tangible? Only a suggestion. Anyway, in my language, there will not be much good source like this.

 20. sim nam sinh says: |

  Completely understand what your stance on this matter. Although I’d disagree on a number of the finer details, I think you probably did an awesome job explaining it. Certain beats having to analysis it on my own. Thanks. Anyway, in my language, there aren’t much good source like this.

 21. sim tu quy says: |

  Can I make a suggestion? I feel youve bought something good here. But what should you added a couple links to a web page that backs up what youre saying? Or possibly you would give us one thing to take a look at, one thing that may connect what youre saying to something tangible? Only a suggestion. Anyway, in my language, there aren’t a lot good source like this.

 22. sim loc phat says: |

  Nicely, this is my very first visit for your weblog! We’re a group of volunteers and beginning a model new initiative in a group throughout the same niche. Your weblog provided us helpful data to work on. You’ve got carried out a marvellous job! Anyway, in my language, there are not a lot good supply like this.

 23. kiem viec says: |

  Hi, i learn your blog often and that i personal an identical one and i was simply questioning if you get numerous spam comments? If that’s the case how do you forestall it, any plugin or something you may recommend? I am getting so much lately it is driving me mad so any help is very a lot appreciated. Anyway, in my language, there will not be a lot good supply like this.

 24. viec lam online says: |

  Howdy, i read your weblog often and i own an analogous one and i used to be just wondering for those who get numerous spam feedback? In that case how do you forestall it, any plugin or something you may advise? I get a lot currently it is driving me mad so any assistance is very a lot appreciated. Anyway, in my language, there aren’t a lot good supply like this.

 25. viec lam ke toan says: |

  Can I make a suggestion? I feel youve bought something good here. But what in case you added a pair hyperlinks to a page that backs up what youre saying? Or maybe you could possibly give us one thing to have a look at, one thing that will connect what youre saying to something tangible? Just a suggestion. Anyway, in my language, there aren’t much good source like this.

 26. tim viec lam says: |

  Unbelievable submit! This could support a number of individuals find out about this matter. Do you need to incorporate video clips along with these? It could undoubtedly help out. Your purpose was spot on and owing to you; I most likely won’t have to explain all the pieces to my pals. I can merely direct them here. Anyway, in my language, there will not be a lot good source like this.

 27. viec lam says: |

  Completely understand what your stance on this matter. Although I’d disagree on a number of the finer details, I think you probably did an awesome job explaining it. Certain beats having to analysis it on my own. Thanks. Anyway, in my language, there aren’t much good source like this.

 28. viec lam says: |

  Took me time to learn all of the comments, however I really enjoyed the article. It proved to be very useful to me and I’m certain to all of the commenters right here! It’s all the time nice when you cannot solely learn, but additionally engaged! I’m certain you had joy scripting this article. Anyway, in my language, there aren’t a lot good source like this.

 29. viec lam tphcm says: |

  There are definitely a number of particulars like that to take into consideration. That may be a great point to bring up. I supply the thoughts above as common inspiration however clearly there are questions like the one you convey up the place the most important factor might be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I am positive that your job is clearly recognized as a good game. Anyway, in my language, there aren’t a lot good source like this.

 30. download dsi games says: |

  Hey I just wanted to stumble on out resting on what is the difference between blogenenigne along with wordpress blogs? Is it easier just before use or more efficient? I amseeing a lot of blogs powered by this software popping up lately along with thinking if it is better or not? Thankfulness…

 31. Shameka Biley says: |

  This weblog appears to get a great deal of visitors. How do you promote it? It offers a nice unique twist on things. I guess having something useful or substantial to give info on is the most important factor.

 32. 1st birthday dress says: |

  i dont know how i found your blog because i was searching information about politics, but anyway, i had a nice time reading it, keep write it

 33. weight loss says: |

  I found your blog via Google while searching for the related topic, your blog came up. Thank you for the fantastic blog. Amazingg skills! Continue man, you rock!

 34. dub turbo says: |

  Outstanding work once again. Thank you:)

 35. Rapidshare Search says: |

  Interesting and useful information. I just wanna tell U “Thanks”. Thanks!

 36. Rapidshare Search says: |

  First of all I care for the quality of your post. That was interesting to read and helpful article. And Im lookin’ forward to see your next thinks.

 37. Rapidshare Search says: |

  Important information for me. Thanks for really competent informative article. Ill be in touch with U

 38. girlz gone wilder says: |

  rock on! This is a great blog and I couldn’t have said it better!

 39. Mathew Hollars says: |

  I have been watching comments. I perpetually find you articles clarifying.

 40. Louvenia Wismer says: |

  I think this is really clever that authors are dropping in these simple little hints and jokes, I had never picked up on them personally but I will certainly keep a look out from now on.

 41. Octavio Spellman says: |

  I am actually not too good with this matter but I do wish to visit websites for design ideas and fascinating subjects. You in reality thrived upon a topic that I normally don’t deal lots about and established it really intriguing. This is a good blog that I will take note of. I already earmarked it for potential credit. Thx

 42. Escort says: |

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on.You have done an impressive job!

 43. Jong says: |

  I would like to regards for the work you have made in writing this article. I am hoping the same greatest work from you in the future as well. I loved your style I will join for your feed please keep posting! Regards, Jong.

 44. Buy Zithromax says: |

  There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game.

 45. educational toys for toddlers says: |

  Ehila… Hello there. Forgive me if my english language isn’t exceedingly distinguished.anyway…i just intend on the way to say that i appreciate this post so much.Thank you!